Leestijd: 6 minuten

Privacyverklaring van Asian Raisins Versiedatum: 18 april 2020 (Read below for the English version)

1. Wie is Asian Raisins?

Asian Raisins is een onafhankelijk burgerinitiatief die opkomt en strijdt voor een Nederlandse samenleving waarin iedere Nederlandse burger met een Aziatische komaf dan wel Aziatische uiterlijke kenmerken heeft zich een volwaardig burger moet kunnen voelen. Asian Raisins richt zich primair op het bestrijden van racisme en discriminatie jegens Aziaten en personen met een ‘’Aziatisch’’ uiterlijk. Asian Raisins is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Asian Raisins doet er alles aan om uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken. In deze privacyverklaring ziet u hoe Asian Raisins dit doet en wat er met uw gegevens gebeurt.

2. Contactgegevens van Asian Raisins

E-mailadres: asianraisins@outlook.com
Facebook: www.facebook.com/groups/asianraisins/
Website: www.asianraisins.nl

Heeft u specifieke vragen over uw privacy? Deze kunt u stellen via asianraisins@outlook.com

3. Doel verwerkingen persoonsgegevens

Asian Raisins verwerkt persoonsgegevens in het kader van het meldpunt voor racisme en discriminatie jegens Aziaten. Asian Raisins baseert zich op de grondslag toestemming om persoonsgegevens te verwerken.

a. Meldpunt
Asian Raisins verwerkt in het kader van het meldpunt persoonsgegevens van personen die een melding maken over incidenten die te maken hebben met racisme, discriminatie en geweld tegen personen met een Aziatische uiterlijk. Alle meldingen worden (anoniem)
verzameld, geregistreerd en gebundeld om statistieken te maken. Deze statistieken worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van het daadwerkelijke racisme, discriminatie en geweld jegens Aziaten.

Het blijft te allen tijde mogelijk om een anonieme melding te doen.

b. Uitwisseling gegevens met antidiscriminatiebureaus en de politie
Asian Raisins zal indien het noodzakelijk is met antidiscriminatiebureaus en de politie in Nederland de meldingen en statistieken delen om racisme, discriminatie en geweld tegen Aziaten in kaart te brengen.

4. Welke persoonsgegevens verwerkt Asian Raisins?

Asian Raisins verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruikmaakt van onze diensten en/of als u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• IP-adres;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
• Internetbrowser en apparaat type;

5. Welke bijzondere persoonsgegevens verwerkt Asian Raisins?

Asian Raisins verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@somi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

6. Hoelang bewaart Asian Raisins uw gegevens?

Asian Raisins bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. Asian Raisins is soms echter wel verplicht om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als dat in de Archiefwet staat.

7. Hoe beveiligt Asian Raisins uw gegevens?

Asian Raisins beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te
beperken. Indien een dergelijk incident kan worden aangemerkt als een datalek, zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, bij de betrokkene(n) op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

8. Welke rechten heeft u?
Om de betrokkene te beschermen heeft de wet aan de betrokkene een aantal rechten toegekend. Deze rechten betreffen de zeggenschap van de betrokkene over dienst persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent verschillende
rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Deze rechten bieden meer middelen om de verwerking van hun persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden. Onderstaand worden de rechten van betrokkene opgesomd.

a. Recht op informatie;
b. Recht van inzage;
c. Recht op rectificatie;
d. Recht op gegevenswissing/vergetelheid;
e. Recht op beperking van de verwerking;
f. Recht op overdraagbaarheid/dataportabiliteit;
g. Recht van verzet/bezwaar;

Voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten
Wilt u gebruik maken van één van bovenstaande rechten? Dan kunt u een e-mailbericht
sturen naar: asianraisins@outlook.com

9. Wijzigingen in de Privacyverklaring van Asian Raisins
Asian Raisins kan deze Privacyverklaring van Asian Raisins van tijd tot tijd aanpassen. In dat geval voegt Asian Raisins bovenaan deze Privacyverklaring van Asian Raisins een nieuwe versiedatum toe.

Asian Raisins Privacy Declaration Version: 21 April 2020

1. Who is Asian Raisins?

Asian Raisins is an independent civilian initiative which stands up and fights for a Dutch society in which every Dutch citizen with an Asian heritage or Asian physical characteristics is able to feel like a full-fledged Dutch citizen. Asian Raisins primarily aims to combat racism and discrimination against Asians and people with an “Asian” appearance. Asian Raisins is the data controller for processing personal data as displayed in this privacy declaration.

Asian Raisins strives to process your personal data according to the General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming). This privacy declaration will provide you with a clear insight into how Asian Raisins will process your data and what will ultimately happen to your personal data.

2. Asian Raisins contact details

E-mail address: asianraisins@outlook.com
Facebook: www.facebook.com/groups/asianraisins/
Website: www.asianraisins.nl
You may contact us for specific questions regarding privacy through asianraisins@outlook.com.

3. Goal of processing personal data

Asian Raisins processes personal data for the sake of the incident report system set up to register racism and discrimination against Asians. Asian Raisins bases itself on the basic permission to process personal data.

a. Incident Report
Asian Raisins processes personal data of those who submit reports about incidents concerning racism, discrimination and violence against individuals with an Asian appearance. All reports will be collected, registered and bundled (anonymously) to create statistics. These statistics will be used to gain clear insight on actual racism, discrimination and violence against Asians. It will always remain possible to submit an anonymous report.

b. Exchange of data with anti-discrimination organisations and the police
If necessary, Asian Raisins will map the racism, discrimination and violence against Asians with Dutch anti-discrimination organisations and the Dutch police force.

4. Which personal data does Asian Raisins process?

Asian Raisins processes your personal data if you make use of our services and/or if you provide this data to us yourself. Below you will find an overview of personal data which we will process:

● Given name and surname;
● Gender;
● Date of birth;
● Place of birth;
● Address and postal code;
● Telephone number;
● E-mail address;
● IP-address;
● Additional personal data which you actively provide us by creating a profile during correspondence and over the telephone;
● Internet browser and device type;

5. Which special personal data does Asian Raisins process?

Asian Raisins processes the following special and/or sensitive personal data:
● Data of individuals under 16 years of age
Our website and/or service is not intended for the collection of data of visitors younger than 16 unless they have received permission from their parent or guardian. However, we are not able to monitor whether a visitor is older than 16. We recommend for parents to be involved in the internet activities of their children in order to prevent the collection of data belonging to underage individuals without parental permission. If you are convinced that we have collected the data of an underage individual without permission, contact us via info@somi.nl. We will then proceed to delete this information.

6. How long does Asian Raisins store your data?

Asian Raisins will not store your data longer than necessary. Nevertheless, Asian Raisins is at times obliged to store your data longer (i.e. when it is present in the Archive Law (Archiefwet)).

7. How does Asian Raisins secure your data?

Asian Raisins secures the entrusted data by taking technical and organisational safety measures to mitigate the risk of loss, abuse, unauthorised access, disclosure and alteration as much as possible. Taken measures as such will be along the lines of physical and
administrative access control to the computer data and servers.

If a security breach should occur despite the established safety measures, then we will take additional measures to minimise the effects on your privacy.

If such an incident can be classified as a data leak, then we will report this to the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens). If necessary, it will be reported to the affected individual(s) to whom the personal data leads.

8. Which rights do you possess?

The law has granted the involved a number of rights in order to protect them. These rights
concern who has say over the involved individual’s personal data. The General Data
Protection Regulation grants various rights to individuals whose personal data will be
processed. These rights offer more resources to monitor and influence the processing of
their personal data. The rights of the involved individuals are enumerated below.

a. Right on information;
b. Right on inspection;
c. Right on rectification;
d. Right on data erasure/oblivion;
e. Right on restriction of processing;
f. Right on transferability/data portability;
g. Right on protest/complaint;

Refer to the following site for additional information:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

If you wish to make use of one of the enumerated rights then you may send an email to:
asianraisins@outlook.com

9. Amendments to the Asian Raisins Privacy Declaration

Asian Raisins is allowed to alter this Privacy Declaration from time to time. Asian Raisin will list the date of the new version at the start of this document in case of alteration.

STOP Hanky Panky Shanghai

X