Asian Raisins Privacy
Leestijd: 5 minuten

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2020.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Asian Raisins. U dient zich ervan bewust te zijn dat Asian Raisins niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Asian Raisins respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten kunnen we vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Asian Raisins of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Asian Raisins of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website kan gebruik maken van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Asian Raisins of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: info@asianraisins.nl

This page was last modified on August 1, 2020.

We are aware that you place your trust in us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we let you know what information we collect when you use our website, why we collect this information and how we use it to improve your user experience. This way you understand exactly how we work. This privacy policy applies to the services of Asian Raisins. You should be aware that Asian Raisins is not responsible for the privacy policies of other sites and resources. By using this website you indicate that you accept the privacy policy. Asian Raisins respects the privacy of all users and visitors to its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

Our Use of Collected Data
Use of our services
When you sign up for one of our services, we may ask you to provide us with your personal data. This data is used to perform the service. The data is stored on Asian Raisins’ own secure servers or those of a third party. We will not combine this information with other personal information that we hold.

Communication
When you send e-mail or other messages to us, we may retain those messages. Sometimes we ask you for your personal information that is relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on Asian Raisins’ own secure servers or those of a third party. We will not combine this information with other personal information that we hold.

Cookies
We collect data for research in order to gain a better understanding of our customers, so that we can tailor our services accordingly. This website may use cookies to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website can be transferred to Asian Raisins’ own secure servers or those of a third party. We use this information to keep track of how you use the website, to compile reports on website activity and to offer other services related to website activity and internet use.

Purposes
We do not collect or use information for purposes other than the purposes described in this privacy policy unless we have obtained your prior consent.

Third parties
The information will not be shared with third parties. In some cases the information can be shared internally. Our employees are obliged to respect the confidentiality of your data.

Changes
This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any adjustments and/or changes to this site may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to regularly consult this privacy statement.

Personal Information Choices
We offer all visitors the opportunity to view, change or delete all personal information that is currently provided to us.

Adjust/unsubscribe service newsletter
At the bottom of every mailing you will find the option to change your details or to unsubscribe.

Adjust/unsubscribe communication
If you want to change your data or want to get yourself out of our files, you can contact us. See contact details below.

Turn off cookies
Most browsers are set to accept cookies by default, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services on our and other websites may not function properly if cookies are disabled in your browser.

Questions and feedback
We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us: info@asianraisins.nl

STOP Hanky Panky Shanghai

X